MOBILITAT URBANA

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Volem avançar cap a una mobilitat sostenible, que descongestioni el trànsit rodat a l’interior de la trama urbana; per aquest motiu són necessaris:

La CONSTRUCCIÓ D’UNA VIA DE CIRCUMVAL·LACIÓ a Inca que sigui respectuosa amb el territori.

SOTERRAMENT DE LES VIES DEL TREN perquè deixin d’actuar com barrera física que separa la ciutat en dues.

DESPLAÇAMENTS A PEU, volem fer dels carrers un entorn amigable, segur i acollidor per a tots els ciutadans/es, ampliant les zones  de vianants.

CARRILS BICI, fomentant l’ús d’aquest mitjà de transport per realitzar desplaçaments per dins de la ciutat que permetin una connectivitat sostenible i segura, es dotarà d’aparcaments per bici a tot Inca.

APARCAMENTS DE SUPERFÍCIE GRATUÏTS per facilitar la mobilitat en els principals eixos d’entrada a Inca.