ALTRES

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

AMB L’AJUDA D’ALTRES ADMINISTRACIONS

Plans d’actuació que INDI es proposa impulsar amb col·laboració financera d’altres administracions i organismes oficials en els àmbits autonòmic i nacional.

 1. Retornar les competències no municipal a l’administració responsable, fet quealliberaria recursos econòmics per destinar a necessitat del inquers .
 2. Ampliació de la depuradora.
 3. Construir la RONDA NORD com a vial urbà.
 4. CARRIL BICI interurbà: Proposarem la construcció d’un carril per vianants i un carril bici que uneixi Inca amb Lloseta i un altre amb Selva, finançat pel titular de les carreteres, degudament separat de la carretera per garantir la seguretat.
 5. Continuar desenvolupant la zona verda del Serral de les Monges Tancades.
 6. Fer un pla e iniciar la separació de pluvials i residuals a tota la ciutat i manteniment continus de la xarxa de clavegueram.
 7. Conservació dels edificis singulars.
 8. Prolongació de l’avinguda dels Reis Catòlics fins a l’hospital.
 9. Pla d’embelliment de la ciutat.
 10. Ajudes a la rehabilitació d’habitatges tancats i mesures perquè surtin al mercat de lloguer.
 11. Promoció d’habitatges de protecció per a joves i per a majors amb rendes baixes.
 12. Vigilar el lloguer d’habitatges que no estan en condicions o sobresaturats.
 13. Millora i manteniment dels camins rurals al servei de la pagesia.
 14. Reforma i embelliment de la Gran Via Colon