Cicle de l´aigua, actuacions realitzades els darrers quetre anys.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Quan vàrem assumir les àrees de Medi Ambient i Serveis el 2015, ens trobàrem que en els darrers 20 anys anteriors a la xarxa d’aigua potable d’Inca no s’hi havien fet inversions significatives, motiu pel qual es trobava en molt mal estat. Es donava subministrament a 10.000 edificis amb aigua provinent principalment dels pous de Son Fiol, Els Tancats i els pous de Lloseta.

La decisió de mantenir un servei d’aigua potable d’Inca municipal va implicar el disseny i aprovació d’un PLA DE GESTIÓ DE L’AIGUA a mig i llarg termini per modernitzar les instal·lacions, del qual ja s’han realitzat important sactuacions aquesta legislatura, com:

·       Firma d’un conveni amb el Govern pel subministrament d’aigua a Inca procedent de Sa Marineta i dessaladora des de la xarxa d’Abaqua, connectant amb la canonada municipal de Son Fiol com a mesura de reserva o en cas de averia dels pous municipals.

·       S’ha iniciat un manteniment constant i substitució progressiva de la xarxa de distribució, que és molt antiga i es troba en mal estat i que s’haurà de continuar la pròxima legislatura.

·       Hem iniciat la sectorització de la xarxa de distribució d’Inca. Per millorar la gestió es va subdividir la xarxa d’Inca en sectors més petits, mesura que permet una reducció del temps de reacció en la detecció de fuites, a més de reduir el cost econòmic del manteniment de la xarxa.    

·       Es du a terme la substitució de comptadors de lectura manual pels de telelectura digital.

·       Construcció d’una nova xarxa que permetrà dur aigua a la vegada de la connexió dels pous de Son Fiol i de la connexió d’Abaqua fins al dipòsit actual del carrer Llubí. Disposar d’una doble xarxa permetrà un millor cabdal d’aigua cap a la ciutat i minvarà els problemes de subministrament en cas d’avaria d’altres pous o canonades d’Inca.

·       Substitució del tram de conducció entre el dipòsit d’Els Tancats i el dipòsit de la Mina de Lloseta, propietat de l’Ajuntament d’Inca, degut a la seva antiguitat i les nombroses fuites d’aigua que tenia.

·       S’ha tornat a tancar l’anell de pressió a Inca que es va construir fa uns 30 anys per assegurar el repartiment de pressió en el subministrament de tota la ciutat.

·       Hem recuperat una xarxa de reg que duia 15 anys amb desús i l’hem ampliada per altres zones enjardinades per regar amb aigua no potable, i en el futur pròxim també des de dipòsits en construcció prop de les zones verdes o amb aigua depurada.

·       Actualment està en marxa un projecte per fer una conducció per sota de l’autopista amb una doble canonada. Per un lloc es durà aigua de la depuradora cap a la ciutat per al reguiu de zones verdes; i per l’altra es  connectarà amb la xarxa del Govern per poder dur aigua potable en cas de que els pous d’Inca baixassin a nivells delicats.

També està prevista la construcció d’un nou dipòsit regulador de gran capacitat que és una prioritat.

Quan vàrem assumir les àrees de Medi Ambient i Serveis el 2015, ens trobàrem que en els darrers 20 anys anteriors a la xarxa d'aigua potable d’Inca no s'hi havien fet inversions significatives, motiu pel qual es trobava en molt mal estat.